Uslovi korištenja

Verzija od 01.01.2023.


Ovim uslovima korištenja (u nastavku: Uslovi korištenja) društvo Develotics d.o.o., Mladena Stojanovića 43-45, 78000 Banja Luka, RS, BiH, ID: 4404399860006 (u nastavku: Društvo) uspostavilo je pravila i uslove korištenja web stranice legalistik.com (uključujući pripadajuće online i offline aplikacije) (u nastavku: Web stranica) u vlasništvu Društva. Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uslovi korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uslova korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web stranice, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Član 1.
Sadržaj Web stranice

Web stranica predstavlja online platformu koja omogućava korištenje servisa namijenjenih advokatskim kancelarijama, samostalnim advokatima kao i bilo kome ko servise pronađe korisnim.

Korisnikom Web stranice smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje i/ili usluge\servise dostupne na Web stranici, uključujući registrovane i neregistrovane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Društvo ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

Član 2.
Korištenje Web stranice

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranice, nezavisno od postupka registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu Uslova korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranice moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uslove korištenja te ukoliko iste ne prihvatate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranice.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranice.

Preporučuje se da se za korišćenje aplikacije Legalistik koristi Google Chrome. Ne preporučuje se korišćenje Internet Explorer-a.

Član 3.
Google drive servisi

Legalistik aplikacija omogućava povezivanje sa Google Drive servisom radi snimanja i izmjene foldera i dokumenata smeštenih na korisnički nalog Google Drive-a.

Povezivanje i pristup se rade isključivo preko Legalistik aplikacije korišćenjem google drive api servisa i samo verifikovani ulogovani korisnik ima pristup Google token-u za autorizaciju na Google Drive.

Osim Google korisničkog imena i avatara Legalistik aplikacija ne skladišti lične podatke korisnika vezane za Google Drive, kao što su njegovi dokumenti i folderi. Legalistik aplikacija nema pristup Google Drive šifri korisnika niti pristup dokumentima koje korisnik čuva na Google Drive osim dokumenata koji se snimaju i obrađuju iz Legalistik aplikacije (samo dijelu Google Drive-a koji je povezan sa Legalistik aplikacijom). Samo u tom dijelu korisničkog Google Drive-a omogućeno je deljenje, pretraga, sortiranje, download, brisanje, pomeranje i kreiranje novih foldera i dokumenata.

Legalistik neće davati niti deliti sa, trećim licima nikakve podatke/informacije vezane za Google nalog niti za sadržaj Google Drive servisa ulogovanog korisnika. Takođe, Legalistik aplikacija ne može da menja privilegije nad folderima/dokumentima bez akcije ulogovanog korisnika.
Dokumenti smešteni u Google Drive ne ulaze u obračun potrošenog prostora dobijenog u planu Legalistik aplikacije, već korisnikovog google drive naloga.

Google Drive folderi i dokumenti su jasno odvojeni i obilježeni u aplikaciji sa karticom pod nazivom Google Drive i vidljivi su korisnicima.

Privillegije pristupa Google Drive-u su različite od privilegija unutar same Legalistik aplikacije. Ukoliko jedan korisnik omogući drugim korisnicima privilegije pristupa predmetu, ti korisnici neće videti Google Drive dokumente vezane za taj predmet/folder sve dok korisnik ne obezbedi pristup dokumentima, tim istim drugim korisnicima, preko Google Drive servisa/aplikacije. Privilegije Legalistika i Google Drive se administriraju posebno, kroz svaku aplikaciju

Član 4.
Postupak registracije

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranice moguće je samo pod uslovom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti tačne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uslova korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranice, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebno u slučaju kršenja Uslova korištenja.

Član 5.
Podaci o korisničkom računu

Svi korisnici Web stranice dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe. Legalistikse obavezuje da neće neovlašćeno pristupati podacima dobijenim od Korisnika niti prosleđivati trećim licima podatke Korisnika

Članak 6.
Obaveze korisnika

Svi korisnici Web stranica i online servisa, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Član 7.
Uslovi korištenja za korisnike

Web stranica omogućava registraciju i korištenje servisa u skladu sa odabranim paketom.

Korisnik je u cijelosti i isključivo odgovoran za unesen sadržaj i sve propratne dokumentacije koje je unio i dodao kroz servise na Web stranici.

Član 8.
Isključenje odgovornosti Društva

Društvo nije sudionik pravnih poslova i komunikacija koje se obavljaju putem elektronskih poruka kroz sistem Društva i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu direktnu ili indirektnu odgovornost.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati direktno ili indirektno kao posljedica korištenja Web stranice ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranice, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.

Društvo ne garantuje:

 • tačnost, istinitost i potpunost dokumenata ili bilo kojih podataka sadržanih u njima ili bilo kojih drugih sadržaja unesenih od strane korisnika;
 • točnost, istinitost i potpunost podataka o korisnicima;
 • poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uslova potrebnog u skladu s propisima.

Nadalje, Društvo ne garantuje:

 • da na Web stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku; Društvo garantuje dostupnost od najmanje 99% vremena, osim kod uticaja više sile.
 • da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati direktno ili indirektno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo nije odgovorno za fakture, predračune i druge dokumente, koje se šalju preko Legalistik servisa od strane Korisnika.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati direktno ili indirektno kao posljedica nesavjesnog korištenja podataka dostupnih na Web stranici.

Korisnik je dužan Društvu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Član 9.
Ograničenje upotrebe Web stranice

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice, uključujući ukinuti postojeću registraciju, svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uslove korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Član 10.
Zaštita ličnih podataka

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika.

Član 11.
Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Prava koja se odnose na Web stranicu, uključujući tekst, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj Web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

Član 12.
Promjene Uslova korištenja

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uslove korištenja, Web stranicu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uslova korištenja. Izmjene Uslova korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uslove korištenja.

Član 13.
Prava korisnika

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektronske pošte [email protected] ili na adresu Mladena Stojanovilća 54-45 , Banja Luka, RS, BIH. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici su ovlašteni jednostrano raskinuti ugovor s Društvom gašenjem svog korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 14.
Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ove Uslove korištenja primjenjuje se pravo Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uslova korištenja, bit će nadležan Osnovni Sud u Banja Luci, Bosna i Hercegovina.

Član 15.
Načini plaćanja

Omogućujemo vam plaćanje naših servisa plaćanjem izravno putem interneta i to:

Plaćanje po predračunu (virmansko plaćanje)

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, ili sl.

Član 16.
Nalog Korisnika

Aplikacija Legalistik će sve izmjene i ispravke na programu besplatno integrisati u nalog Korisnika. Korisnik može u svakom trenutku prekinuti korištenje programa slanjem emaila sa zahtjevom. Zahtjev može uključivati i brisanje svih podataka korisnika.

Korinik koji prekine sa korištenjem aplikacije, u sledećih 24 mjeseca može reaktivirati nalog, i ako nije tražio brisanje, može nastaviti sa korištenjem svih podataka i dokumenata koje je imao prije deaktivacije.

Tokom korištenja aplikacije, Korisnik može pismenim zahtjevom tražiti da mu se dostave svi do tada unijeti dokumenti na Legalistik aplikaciju.

Svi podaci iz naloga Korisnika se nalaze na serverima koje je odabrao Legalistik tim, za koje smatra da su najsigurniji za korištenje. Za sve podatke korisnika, vrši se pravljenje rezervne kopije svih podataka dva puta dnevno.

Član 17.
Serveri i sigurnost podataka

Kompletan Legalistik servis zasnovan je najmodernijim IT hardverskim i softverskim tehnologijama. Sigurnost je na najvišem nivou i zasnovana je na sledećim tehnologijama:

 • HTTPS sertifikat za identifikaciju servera
 • Enkripcija za sigurnu komunikaciju. Web serveri koriste enkripciju, kao što je SSL ili TLS, da bi zaštitili osjetljive informacije koje se prenose između servera i klijenata.
 • Firewall-ovi koji se koristi za zaštitu web server od neovlašćenog pristupa i zlonamernih napada.
 • Web serveri se ažuriraju redovno kako bi se ispravile poznate sigurnosne ranjivosti.
 • Web serveri primenjuju napredne politike za lozinke, kao što su zahtevanje kompleksnih lozinki i ograničavanje broja neuspelih pokušaja prijave.
 • Web serveri imaju implementirane kontrole pristupa kako bi se ograničilo koji korisnici i sistemi mogu pristupiti osjetljivim resursima.
 • Web serveri vode detaljne zapise svih aktivnosti i prate sumnjive aktivnosti.
 • Pravljenje kopija i procedura za vraćanje podataka nakon katastrofe podržane su kako bi se zaštitili od gubitka podataka. Kopije podataka se prave dva puta dnevno.
 • Zaštita od zlonamjernog softvera, kao što su virusi i trojanci.
 • Zaštita od DDoS (Distributed Denial of Service) napada.

Društvo zadržava pravo izmena i/ili dopuna Uslova korištenja. Izmenjene će se primenjivati na sve buduće korisnike i na korisnike koji su prije usvajanja novih uslova već započeli pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.